Дневни ред

Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за банкарство Републике Српске о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1.1.2020 - 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Одлука о избору правобраниоца Републике Српске

Одлука о престанку функције правобраниоца Републике Српске

Одлука о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години

Одлука о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“

Одлука о усвајању Програма фискалне консолидације

Одлука о избору Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске

Одлука о престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске у Сједишту замјеника правобраниоца Источно Сарајево

Закључци тематске сједнице „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“

Закључак о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2021. годину

Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за жалбе о раду за период 01.01.-31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“

Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске у Сједишту замјеника правобраниоца Требиње

Прилози

 

Dnevni red

Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za bankarstvo Republike Srpske o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1.1.2020 - 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Odluka o izboru pravobranioca Republike Srpske

Odluka o prestanku funkcije pravobranioca Republike Srpske

Odluka o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini

Odluka o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Klekovača“

Odluka o usvajanju Programa fiskalne konsolidacije

Odluka o izboru Programskog savjeta Radio-televizije Republike Srpske

Odluka o prestanku funkcije zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Istočno Sarajevo

Zaključci tematske sjednice „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“

Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Informacije o dugu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za žalbe o radu za period 01.01.-31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Trebinje

 Prilozi