Административна комисија Вијећа народа Републике Српске

 

Административну комисију бира Вијеће народа Републике Српске и има пет чланова.

Административна комисија обавља послове: доноси прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности делегата; доноси акте о статусним питањима делегата и функционера које бира или именује Вијеће народа ако законом није другачије одређено; разматра приједлог за обезбјеђење средстава у Буџету Републике Српске за рад Вијећа народа; одлучује о привременом смјештају функционера и делегата Вијећа народа на приједлог генералног секретара; стара се у вези са обезбјеђењем станова за потребе Вијећа народа, располаже тим становима и одлучује о њиховом додјељивању на коришћење у складу са законом; утврђује накнаде и награде стручним и научним радницима за рад у радним тијелима Вијећа народа; врши друге послове одређене актима и налозима Вијећа народа.

Састав комисије:

1. Јована Чаркић, предсједник
2. Нада Тешановић, замјеник предсједника
3. Драгутин Шкребић, члан
4. Игор Бошњак, члан
5. Генерални секретар Вијећа народа Републике Српске, као стални члан.