Вијеће народа Републике Српске

Шеста редовна сједница Вијећа народа Репубике Српске заказана је за уторак, 17. децембра 2019. године, са почетком у 12 часова.

У складу са чл. 49. и 55. став (2) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске број 101/10, 34/11 и 58/16), предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, госпођа Нада Тешановић је, након одржане Пете сједнице Колегија Вијећа народа Републике Српске, сазвала Шесту редовну сједницу Вијећа народа Републике Српске.

Приједлогом дневног реда Шесте редовне сједнице Вијећа народа предвиђено је разматрање Закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама, број:02/1-021-1195/19, у вези са Одлуком о покретању заштите виталног националног интереса Клуба делегата хрватског народа, као и Одлуком о покретању заштите виталног националног интереса Клуба делегата бошњачког народа. О покретању поступка заштите виталног националног интереса одлучило је пет делегата из Клуба делегата хрватског народа, односно седам делегата из Клуба бошњачког народа.

Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске.

Првa сједница Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа Репубике Српске одржана је у уторак, 10. децембра 2019. године.

Будући да је, у складу са процедуром заштите виталног националног интереса, предвиђеном чл.70. Устава Републике Српске, допуњеног Амандманом LXXVII, Клуб делегата бошњачког народа покренуо поступак заштите виталног националног интереса у вези са Закључцима у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, број: 02/1 – 021 -1125/19 од 12. новембра 2019. године, а на сједници Вијећа народа није постигнута сагласност предмет је упућен на усаглашавање Заједничкој комисији Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката.

На сједници Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа није постигнута сагласност у погледу Закључака у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, те је питање прослијеђено Уставном суду да донесе коначну одлуку да ли се предметна информација односи на витални национални интерес бошњачког народа.

У складу са чланом 49. Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 101/10, 34/11 и 58/16), предсједавајућа Вијећа народа, госпођа Нада Тешановић, заказала је Пету сједницу Колегија Вијећа народа Репубике Српске за уторак, 10. децембар 2019. године, са почетком у 15 часова.

Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске.

У складу са чланом 48. Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 101/10, 34/11 и 58/16), предсједавајућа V сазива Вијећа народа, госпођа Нада Тешановић, заказала је Девету сједницу Предсједништва Вијећа народа Репубике Српске за уторак, 10. децембар 2019. године са почетком у 14:30 часова.

Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске.

У складу са чланом 4. Пословника о раду Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката („Службени гласник Републике Српске“, број 76/04), предсједавајућа комисије, госпођа Нада Тешановић, заказала је Прву сједницу Заједничке комисије Народне скупштине и V сазива Вијећа народа Репубике Српске за уторак, 10. децембар 2019. године са почетком у 14 часова.

Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске.

Вијеће народа Републике Српске

Пета сједница Вијећа народа Републике Српске одржана је 4. децембра 2019. године. Делегати су на сједници разматрали Закључке у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, број: 02/1-021-1125/19, a у вези са Одлуком о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба делегата из реда бошњачког народа.

У складу са процедуром заштите виталног националног интереса, предвиђеном чл. 70 Устава Републике Српске, допуњеног Амандманом LXXVII, став (5), алинеје 2) и 9), Амандманом LXXXII под б) и чл 78.став (1), алинеје 2) и 9), чл. 79. став (3), чл. 82., став (1) и чл. 84. став (1) Пословника Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 101/10, 34/11 и 58/16), Клуб делегата из реда бошњачког народа покренуо је поступак заштите виталног националног интереса, о чему је одлучило шест делегата овог Клуба у Вијећу народа Републике Српске.

На сједници Вијећа народа није постигнута сагласност у погледу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса Клуба делегата из реда бошњачког народа, те ће иста бити упућена на усаглашавање на сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката.

Вијеће народа Републике Српске Кабинет предсједавајућег Вијећа народа Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске, на Четвртој сједници, одржаној у сриједу, 4. децембра 2019. године усвојило је Пословник Вијећа народа Републике Српске и Кодекс понашања делегата у Вијећу народа Републике Српске. У складу са поступком измјене аката који регулишу рад Вијећа народа, нацрти аката су претходно усаглашени у клубовима делегата, а приједлоге аката је, прије упућивања на разматрање Вијећу народа, утврдило Предсједништво Вијећа народа.

„Имајући у виду природу и задатке Вијећа народа Републике Српске, као институције, изабрани делегати су одговорно приступили повјереним задацима и усвојили ова документа“, казала је Нада Тешановић, предсједавајућа V сазива Вијећа народа Републике Српске.

Нови Пословник Вијећа народа сачињен је у циљу унапређења рада Вијећа народа, односно побољшања и прецизирања поступка конституисања инстутуције, начина формирања и рада клубова делегата и радних тијела Вијећа народа, дефинисања права и дужности делегата, те детаљнијег регулисања тока сједница и поступка одлучивања, као и других питања од значаја за рад и остваривање задатака Вијећа народа. Кодекс понашања делегата у Вијећу народа уређује очување, афирмацију и унапређивање угледа и достојанства ове институције и утврђује основне етичке принципе и правила понашања делегата у остваривању њихових права и вршењу дужности, у складу са највишим моралним и правним начелима, те стандардима професионалног понашања.

Усвојени акти биће објављени у „Службеном гласнику Републике Српске“, као и на интернет страници Вијећа народа Републике Српске.

Вијеће народа Републике Српске Кабинет предсједавајућег Вијећа народа Републике Српске

На основу чл. 37. и 55., став (2) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 101/10, 34/11 и 58/16) предсједавајућа Вијећа народа, госпођа Нада Тешановић, заказала је наставак Четврте и Пету сједницу Вијећа народа Репубике Српске за сриједу, 4. децембар 2019. године, са почетком у 12 часова.

Делегати ће се у наставку Четврте сједнице Вијећа народа изјашњавати о приједлозима Пословника Вијећа народа Републике Српске и Кодекса понашања делегата у Вијећу народа Републике Српске.

Предложеним дневним редом Пете сједнице предвиђено је разматрање Закључака у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, а у вези са Одлуком о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба делегата из реда бошњачког народа, са образложењем.

Сједнице ће бити одржане у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске.

По завршетку Пете сједнице Вијећа народа Републике Српске, предвиђено је саопштење за медије.

У складу са чл. 37. и 55. став (2) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 101/10, 34/11 и 58/16) предсједавајућа Вијећа народа, госпођа Нада Тешановић, заказала је Четврту сједницу Вијећа народа Репубике Српске за сриједу, 20. новембар 2019. године, са почетком у 12 часова.

Предложеним дневним редом предвиђено је да делегати на Четвртој сједници Вијећа народа размотре приједлог Пословника Вијећа народа Републике Српске и приједлог Кодекса понашања делегата у Вијећу народа Републике Српске.


Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске.

Трећа сједница Колегија Вијећа народа Републике Српске одржана је 11. новембра 2019. године.


У складу са предвиђеним дневним редом сједнице, Колегиј је, на основу члана 49.Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 101/10, 34/11 и 58/16), разматрао приједлоге аката које је утврдило Предсједништво Вијећа народа, и то: Пословника Вијећа народа Републике Српске и Кодекса понашања делегата у Вијећу народа Републике Српске, те на исте дао позитивно мишљење.


На поменутој сједници усаглашени су термин одржавања и приједлог дневног реда Четврте сједнице Вијећа народа Републике Српске.