II ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за продају рабљеног службеног путничког возила

Кабинет генералног секретара Вијећа народа Републике Српске

На основу Одлуке генералног секретара о продаји рабљеног службеног путничког возила, број: 03.2-574/16 од 23. децембра 2016. године, Комисија за провођење поступка продаје рабљеног службеног путничког возила Вијећа народа Републике Српске, објављује

 

 

II ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање писаних понуда за продају рабљеног службеног путничког возила

  1. Предмет јавног огласа је прикупљање затворених писаних понуда за избор најповољнијег понуђача за продају рабљеног службеног путничког возила у власништву Вијећа народа Републике Српске и то:

-          Марка возила: Renault Megan

-          Врста возила: путнички аутомобил

-          Година производње: 2008.

-          Регистарска ознака: нерегистровано

-          Број сједишта: 5

-          Број шасије: VFILMSEB639412352

-          Боја возила: црна металик

-          Број мотора: 0441610

-          Облик каросерије: лимузина

-          Врста мотора: дизел

-          Снага мотора: 78 kw

-          Запремина мотора: 1461 ccm

-          Пређени километри: 392.310 km

  1. Почетна цијена возила за продају путем II јавног огласа је 20% нижа од првобитно процијењене вриједности, односно 3.137,92 КМ.
  2. Крајњи рок за достављање понуда је петак, 30. децембар 2016. године у 10:00 часова, а јавно отварање понуда обавиће се у петак, 30. децембра 2016. године у 11:00 часова у просторијама Вијећа народа Републике Српске, улица Вука Караџића бр. 4, Бања Лука, канцеларија број 21.

Јавном отварању понуда могу да присуствују понуђачи или један овлаштени представник понуђача.

  1. Понуде за куповину рабљеног службеног путничког возила, достављају се у писаном облику у затвореној коверти, на адресу: Вијеће народа Републике СРпске, улица Вука Караџића бр. 4, 78 000 Бања Лука, са назнаком ''Понуда за куповину рабљеног службеног путничког возила-НЕ ОТВАРАЈ'' или понуду лично предати на протокол Вијећа народа Републике Српске, канцеларија број 19. Свака понуда мора да садржи податке о понуђачу и понуђену цијену.

Право на достављање понуда имају сва физичка и правна лица која у предвиђеном року, одређеног овим јавним огласом, доставе исправну понуду. Неблаговремене и непотпуне понуде испод почетне цијене, неће се узети у разматрање.

  1. Возило се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. Заинтересовани понуђачи могу погледати возило на паркинг простору Вијећа народа Републике Српске у улици Вука Караџића бр. 4, Бања Лука, од дана објаве Јавног огласа до крајњег рока за достављање понуда, сваким радним даном у времену од 08:00 до 14:00 часова.
  2. Возило ће се продати оном понуђачу који је понудио највећу цијену. У случају да два или више понуђача доставе исту најповољнију понуду, Комисија ће на јавном отварању понуда провести додатну усмену лицитацију између најповољнијих понуђача.

О резултатима избора најповољнијег понуђача, понуђачи ће бити обавијештени на лицу мјеста по завршетку отварања понуда или накнадно писменим путем.

За све информације можете се обратити лично у Вијеће народа Републике Српске или на телефон: 051/247-758, контакт особа Јасминка Медић.

  1. Сви трошкови који настану у вези са продајом рабљеног возила, сноси купац.

                                                                                                                  Комисија за провођење поступка продаје

                                                                                                       рабљеног службеног путничког возила

                                                                                                          Вијећа народа Републике Српске