ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХОТЕЛСКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ДЕЛЕГАТА ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Вијеће народа Републике Српске | 25.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На основу члана71.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број: 39/14),члан 13. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II  дио Б ( Службени гласник БиХ“ број 104/14) члана 42. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Вијећу народа Републике Српске, бр 03.2-608/15 од 20.11.2015.године ичлана 44. Пословника Вијећа народа Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/10 и 34/11), генерални секретар је упутио


 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

1. На основу Позива за достављање понуда у оквиру поступка додјеле уговора о услугама из Анекса II  дио Б („Службени гласник БиХ“ број: 104/14) број: 03.2-648/15од 17. децембра 2015. године који се односио на набавку услуге хотелскихиугоститељских услуга делегата Вијећа народа Републике Српске, проведен је поступак прикупљања понуда, преговора, анализе и оцјене понуда.

 

У наведеном поступку  уредно су поднесене 2 прихватљиве понуде и то од:

 

Хотел „Босна“, Бања Лука, Улица Краља Петра И Карађорђевића

са цијеном  од  23.525,00 КМ са ПДВ-ом и

 

Хотел „Јелена“Бања Лука, Улица Јована Дучића 25

са цијеном од  28.690,00 КМ са ПДВ-ом

 

2. С обзиром да се предметна набавка реализује примјеном поступка додјеле уговора о услугама из Анекса II  дио Б („Службени гласник БиХ“ број 104/14), који подразумијева примјену критеријума за вредновање „најниже цијене технички задовољавајуће понуде“, Уговорни орган је донио одлуку о додијели уговора понуђачу„Хотел Босна“ а.д..Бања Лука,а чија је понуда заснована на најнижој цијени.

 

По правоснажности одлуке о додијели уговора најповољнијем понуђачу Уговорни орган ће закључити одговарајући  уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Ранко Карапетровић