Акта са 18. редовне сједнице НСРС одржане 7. октобра 2021. године - ћирилица (II Дио)

Дневни ред

Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за банкарство Републике Српске о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1.1.2020 - 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Одлука о избору правобраниоца Републике Српске

Одлука о престанку функције правобраниоца Републике Српске

Одлука о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години

Одлука о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“

Одлука о усвајању Програма фискалне консолидације

Одлука о избору Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске

Одлука о престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске у Сједишту замјеника правобраниоца Источно Сарајево

Закључци тематске сједнице „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“

Закључак о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2021. годину

Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за жалбе о раду за период 01.01.-31.12.2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“

Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске у Сједишту замјеника правобраниоца Требиње

Прилози