ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 8. став 1. тачка 2) Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 11/94, 3/96, 6/97, 96/03), а у складу са чланом 44 ст. 2. и 3. Пословника Вијећа народа Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/10, 34/11, 58/16), генерални секретар Вијећа народа Републике Српске, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање упражњеног радног мјеста

I. Одсјек за опште послове у Служби Вијећа народа Републике Српске
- Референт за односе са јавношћу и протоколарне послове 1 извршилац

II. Опис послова


Врши протоколарне активности приликом организациује пријема у Вијећу народа, учествује у организовању конференција за штампу, стара се о медијском праћењу посјета, остварује комуникацију са средствима информисања, континуирано радни на унапређењу односа са јавношћу, учествује у припреми садржаја публикација, билтена и других материјала намјењених информисању делегата, Службе и јавности, учествује у организацији дочека и испраћаја домаћих и страних делегација, као и другим догађајима у организацији Вијећа народа, учествује у обављању протоколарних активности приликом одржавања сједница Вијећа народа, по налогу руководиоца Одсјека, учествује у раду сједница Вијећа народа (врши пребројавање гласова током гласања на сједници Вијећа народа и сл.), стара се о правилној припреми и благовременој достави материјала и других аката делегатима, учествује у припремама за одржавање сједница Вијећа народа, у сарадњи са референтом за послове архива и техничке послове, врши послове фотографисања и тонског снимања сједница Вијећа народа и других радних тијела Вијећа, прати и предлаже сервисирање, те набавку телекомуникацијске, рачунарске и друге опреме, стара се о одржавању информационог система, стара се о ефикасном функционисању система VPN мреже за делегате и запослене у Служби Вијећа народа, обавља послове систем администратора, обавља достављање материјала за постављање на апликацију e-vijecenarodars.net, контролише и одговара за функционисање WЕB странице Вијећа народа, стара се о одржавању и благовременом ажурирању WЕB странице Вијећа народа, стара се о исправности података на WЕB страници Вијећа народа, стара се о отварању, дизајнирању и ажурирању нових простора на WЕB страници Вијећа народа, врши припрему и поставља информације о активностима у раду Вијећа народа, по налогу и надзором руководиоца Одсјека, континуирано прати развој информационе технологије и предлаже рјешења за унапређење WЕB странице Вијећа народа, уноси и обрађује податке и документа настала у раду Вијећа народа, на захтјев руководиоца Одсјека, подноси извјештај о свом раду, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека.


III. Општи услови за пријем у радни однос


1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине
2. да је старији од 18 година
3. да има општу здравствену способност
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

IV. Посебни услови


ВСС - друштвени или технички смјер, двије године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у републичким органима, познавање рада на рачунару.

V.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању, који подразумијева интервју са Комисијом за спровођење поступка по јавном конкурсу.
О времену и мјесту тестирања сви кандидати који испуњавају услове, биће благовремено обавијештени.

VI.

У пријави за попуњавање упражњеног радног мјеста кандидати су обавезни да наведу тачне личне податке, са контакт бројем телефона, податке о образовању, радном искуству, положеном стручном испиту, као и додатним способностима (знање страних језика и познавање рада на рачунару).
Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије следећих докумената:
- дипломе о стеченој школској спреми, односно признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15),
- увјерење или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,
- лична карта или пасош и
- диплома или цертификат о познавању рада на рачунару, односно копија свједочанства којим се доказује тачност података о познавања рада на рачунару.

VII.

Изабрани кандидат, након спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа, обавезан је у року од седам дана од дана достављеног обавјештења о пријему у радни однос, доставити оригиналне или овјерене копије следећих докумената:
- диплома о стеченој школској спреми,
- увјерење о положеном стручном испиту
- увјерење или потврда о радном искуству у траженом степену образовања
- диплома или цертификат о познавању рада на рачунару, односно овјерена копија свједочанства којим се доказује тачност података о познавања рада на рачунару.
- увјерење о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске
- увјерење о општој здравственој способности
- увјерење о некажњавању, односно да се не води кривични поступак

VIII.

Рок за подношење пријава за јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске'' и на web страници Вијећа народа Републике Српске.
Неблаговремен и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
О рерзултатима јавног конкурса сви кандидати ће бити обавјештени писменим путем. Документација кандидата који не буду изабрани, неће бити враћена.

IX.

Пријава за конкурс доставља се путем поште на адресу Вијеће народа Републике Српске, улица Вука Караџића број 4, 78 000 Бања Лука или лично у просторијама Вијећа народа које се налазе у старој згради Владе Републике Српске, канцеларија број 19/II.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
ВИЈЕЋА НАРОДА РС

Мр Драгољуб Рељић