На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/10 и 34/11), Клуб изасланика из реда хрватског народа је на сједници одржаној 14.11.2011. године, након разматрања аката које је усвојила Народна скупштина Републике Српске донио је

 

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 14.11.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

 

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 24.10.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
I
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о премјеру и катастру Републике Српске, број: 01-1537/11.
II
О покретању овог поступка одлучили су свих седам присутних делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
III
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-66/11
Бања Лука, 24.10.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 24.10.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII i LXXXII i члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
I
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о Уставном суду Републике Српске, број: 01-1180/11.
II
О покретању овог поступка одлучили су свих шест присутних делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
III
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-54/11
Бања Лука, 26.07.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
КЛУБ БОШЊАКА
Број: 03.2-5-54/11-1
Бања Лука, 06.09. 2011. године
АМАНДМАНИ СА ОБРАЗЛОЖЕЊИМА
на Закон о Уставном суду Републике Српске
Клуб делегата из реда бошњачког народа је на својој сједници одржаној 26. јула 2011. године, након разматрања достављених нам акта донио Одлуку о покретању поступка за заштиту виталног националног интереса на Закон о Уставном суду Републике Српске и предложио слиједеће амандмане са образложењима:
Амандман  I
У члану 4. став 2. тачке б) и в) се мијењају у једну тачку б) која гласи:
‘’б)  ¼  посланика/делегата у Народној скупштини Републике Српске или Вијећу народа Републике Српске,’’
Сљедеће тачке се помијерају тако да тачка г) постаје тачка в) и тако редом.
Образложење
Клуб делегата из реда бошњачког народа сматра да би у овом случају давања права на покретање поступка пред Уставним судом Републике Српске приједлогом, требало аналогно примијенити рјешење члана VI. Устава Босне и Херцеговине - Уставни суд БиХ, тачка 3. Јурисдикција, под (а), алинеја задња, гдје се наводи да:
''- Да ли је било која одредба устава или закона једног ентитета у складу са овим Уставом. Спорове може покренути члан Предсједништва, предсједавајући Вијећа министара, предсједавајући, или његов замјеник, било којег дома Парламентарне скупштине; једна четвртина чланова/делегата било којег дома Парламентарне скупштине, или једна четвртина чланова било којег дома законодавног органа једног ентитета’’.
Како је утврђено чланом 69. став 2. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом LXXVI, ''Законодавну власт ће у Републици Српској вршити Народна скупштина и Вијеће народа''. Сматрамо да би требало да Вијеће народа има иста права као и Народна скупштина, а не да буде ограничено, како се наводи у предметном Закону, на питања из оквира Уставом утврђених надлежности, односно на питања која се односе на витални национални интерес.
Амандман  II
У члану 10. став 4. послије зареза бришу се ријечи '' са могућношћу поновног избора'' и додају се ријечи: ''без могућности поновног узастопног избора''.
Образложење
Чланом 116. Устава Републике Српске, као и овим Законом о Уставном суду Републике Српске ( члан 10. став 2. и 3.) регулисан је избор предсједника Уставног суда РС. Како предсједнику суда не истиче мандат судије уколико није изабран за предсједника, сматрамо да је један четворогодишњи мандат предсједника суда сасвим довољан за обављање ове функције. Ово мишљење оправдавамо и чињеницом да је функција предсједника Уставног суда Републике Српске прописана чланом 69. Устава РС као једна од 6 функција за које је предвиђено да морају бити попуњене из реда конститутивног народа или из реда Осталих. На овај начин ова функција ставила би се у равноправан положај са осталих 5 функција означених у члану 69. Устава РС (предсједник Владе, предсједник НСРС, предсједавајући ВНРС, предсједник Врховног суда, републички јавни тужилац), јер би се у релативно једнаком временском периоду вршио нови избор на све наведене функције.
Амандман  III
У члану 60. на крају става 2. умјесто тачке ставља се зарез и додају се ријечи: ''у року од мјесец дана''.
Образложење
Законом о Уставном суду Републике Српске, чланом 61. став 2., прописано је да Вијеће рјешењем одлучује о прихватљивости захтјева за заштиту виталног националног интереса, у року од седам дана. У складу са тим, сматрамо потпуно оправданим одређивање рока од мјесец дана у којем Вијеће за заштиту виталног интереса може да донесе одлуку у вези са захтјевом за заштиту виталног националног интереса.
Амандман  IV
У члану 76. умјесто тачке ставља се зарез и додаје се текст: ''који се морају ускладити са овим законом у року од два мјесеца од његовог ступања на снагу.''.
Образложење
Како Клуб делегата из реда бошњачког народа већ пуне двије године тражи да се Пословник о раду Уставног суда Републике Српске, конкретно члан 52. став 2., усклади са Амандманом LXXXII тачка б) став 7. Устава Републике Српске и са чланом 21. став 3. (пречишћени текст из 2005. године, а сада члан 20. став 3.) Закона о Уставном суду Републике Српске, оправдан је и овај предложени Амандман IV.
Од јула 2009. године Клуб указује на неправилности и на неусклађености, тако да ово сматра могућим рјешењем досадашњег мукотрпног рада. Такође на овај начин даје се рок Уставом суду Републике Српске да свој интерни акт, који је по хијерархији испод Устава РС  и Закона, измијени и усклади. Такође истичемо да је Уставни суд правосудни орган који треба да нам обезбиједи пуну заштиту, а не да крши највиши акт, Устав Републике Српске, па и сам Закон о Уставном суду Републике Српске.
ПРЕДСЈЕДНIК КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII i LXXXII i члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII i LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
I
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању, број: 01-1179/11.
II
О покретању овог поступка одлучили су свих шест присутних делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
III
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-51/11
Бања Лука, 26.07.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
КЛУБ БОШЊАКА
Број: 03.2-5- 51/11-1
Бања Лука, 06.09.2011. године
АМАНДМАНИ
на Закон о измјенама и допунама
Закона о високом образовању
Амандман  I
У члану 2. Закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању којим се мијења став 2. члана 28., послије ријечи ‘’Агенције’’ ставља се зарез и додају ријечи:’’ који су из различитих конститутивних народа или из реда Осталих народа,’’.
Амандман  II
У члану 7. Закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању којим се мијења члан 90., у ставу 1. и 2. брише се ријеч ‘’Републике,’’.
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII i LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII i LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
I
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, број: 01-1185/11.
II
О покретању овог поступка одлучили су свих шест присутних делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
III
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-52/11
Бања Лука, 26.07.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
КЛУБ БОШЊАКА
Број: 03.2-5- 52/11-1
Бања Лука, 06.09.2011. године
АМАНДМАНИ
на Закон о измјенама и допунама Закона о основном
образовању и васпитању
Амандман  I
У члану 2. Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању којим се послије члана 17. додаје нови члан17а. у ставу 3. умјесто ријечи ''по правилу'' додаје се ријеч ''обавезно''.
Амандман  II
У члану 28. Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању којим се мијења члан 114. додају се нови ставови 7. и 8. који гласе:
''(7) Комисија за избор и директор су дужни да приликом давања приједлога за пријем и пријема у радни однос наставника, воде рачуна о националној структури наставничког кадра.
(8) Комисија за избор и директор су дужни да приликом давања приједлога за пријем и пријема у радни однос наставника, воде рачуна о националној структури ученика у предметној школи.''
Постојећи став (7) постаје став (9), а тим слиједом помјерају се и сљедећи ставови.
Амандман  III
У члану 43. Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању којим се мијења члан 156., у став 6. бришу се ријечи ''којег је ученик изучавао,'' и додају ријечи ''по избору ученика,''.
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
КЛУБ БОШЊАКА
Број: 03.2-5-59 /11-1
Бања Лука, 06.09.2011. године
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
амандмана на Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању, Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању и на Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању
Клуб делегата из реда бошњачког народа је на својој сједници одржаној 26. јула 2011. године, након разматрања достављених акта донио одлуке о покретању поступка за заштиту виталног националног интереса на Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању, Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању и на Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању, јер се предложеним измјенама и допунама, прије свега, директно крше одредбе Устава Републике Српске, као што су:
- Члан 1. - чланом 1. став 4. Устава Републике Српске утврђено је да су Срби, Бошњаци и Хрвати конститутивни народи у Републици Српкој,
- Члан 7. - чланом 7. Устава РС прописано је да су ''службени језици Републике Српске: језик српског народа, језик бошњачког народа и језик хрватског народа...'',
- Члан 34. - члан 34. Устава РС, као одредба Устава која се третира као одредба о људским правима и основним слободама, каже да се сваком грађанину гарантује слобода изражавања нациналне припадности и културе, између осталог и право употребе свог језика и писма,
- Члан 70. - чланом 70. допуњеног Амандманом LXXVII је јасно дефинисан витални национални интерес конститутивних народа, између осталог у шестој алинеји
''-образовање, вјероисповјест, језик, његовање културе, традиције и културно    наслијеђе;''.
Самим тим, угрожена су и људска права  и основне слободе прописане Европском конвенцијом о људским правима, као што је забрана дискриминације, прописана чланом 14. ЕКЉП, гдје се наводи да се ‘’Уживање права и слобода предвиђених овом конвенцијом осигурава без дискриминације по било којој основи, као што су пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.’’
Такође, крши се и члан 2. Првог Протокола уз Конвенцију о заштити људских права и основних слобода -  право на образовање:
‘’Нико не може бити лишен права на образовање. У вршењу свих својих функција у области образовања и наставе држава поштује право родитеља да осигурају такво образовање и наставу који су у складу са њиховим властитим вјерским и филозофским увјерењима.’’
Спорним одредбама поред наведеног, крше се и закони Републике Српске, односно Закон о средњем образовању и васпитању и Закон о основном образовању и васпитању гдје су прецизније утврђена права дјеце конститутивних народа и дјеце из реда Осталих народа. Поменутим законима је утврђено:
- да се у образовању не може вршити дискриминација дјеце, наставника и осталог особља школе на основу расе, пола, језика, религије, политичког или другог мишљења, националног или социјалног поријекла;
- да школа има одговорност да у средини у којој дјелује допринесе стварању цултуре која поштује људска права и основне слободе свих грађана како је то утемељено Уставом и осталим међународним документима из области људских права које је потписала Босна и Херцеговина;
- да се настава у основном образовању и васпитању изводи на службеним језицима конститутивних народа, уз кориштење оба службена писма: ћирилице и латинице;
- да се у школама не смије вршити дискриминација наставника или неког другог запосленог при именовању, условима запослења, напредовању илк у било којој другој одлуци у вези са тим лицем, на основу тога што у школи, у усменом и писменом изражавању користи било који од језика конститутивних народа;
- да се у школама не смије вршити дискриминација ученика при пријему, учешћу у активностима школе или у било којој другој одлуци у вези са тим учеником, на основу тога што у школи, у усменом и писменом изражавању користи било који од језика конститутивних народа.
Предложена рјешења у амандманима нису новина на нашим просторима, јер у Босни и Херцеговини, коју чине два ентитета, живе три конститутивна народа, као и народи из реда Осталих. Ту чињеницу би требао да има у виду и законодавац приликом предлагања закона, односно измјена и допуна, и требао би да води рачуна о свим важећим одредбама које прецизирају ову проблематику, почев од Устава Републике Српске па надаље. У том случају многа питања би се рјешавала на једноставнији начин и не би била предмет расправе на сједницама, конкретно Клуба делегата из реда бошњачког народа.
Из свега наведеног, Клуб делегата из реда бошњачког народа сматра да су оправдано донесене одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса на предметне законе, као и предложени амандмани и истиче обавезу сваког грађанина, прије свега придржавања Устава РС, како је то и предвиђено чланом 45. став 1. Устава Републике Српске.
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII i LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
I
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, број: 01-1186/11.
II
О покретању овог поступка одлучили су свих шест присутних делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
III
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-53/11
Бања Лука, 26.07.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
КЛУБ БОШЊАКА
Број: 03.2-5-53/11-1
Бања Лука, 06.09.2011. године
АМАНДМАНИ
на Закон о измјенама и допунама Закона о средњем
образовању и васпитању
Амандман  I
У члану 5. Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању којим се послије члана 10. додаје нови члан 10а. у ставу 2. умјесто ријечи ''по правилу'' додаје се ријеч ''обавезно''.
Амандман  II
У члану 30. Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању којим се мијења члан 76. додају се нови ставови 8. и 9. који гласе:
''(8) Комисија за избор и директор су дужни да приликом давања приједлога за пријем и пријема у радни однос наставника, воде рачуна о националној структури наставничког кадра.
(9) Комисија за избор и директор су дужни да приликом давања приједлога за пријем и пријема у радни однос наставника, воде рачуна о националној структури ученика у предметној школи.''
Постојећи став (8) постаје став (10), и даље редом помјерају се и други ставови.
ПРЕДСЈЕДНIК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/10 и 34/11), Клуб изасланика из реда хрватског народа је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је усвојила Народна скупштина Републике Српске донио је
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА ХРВАТСКОГ НАРОДА
I
Покреће се питање заштите виталног националног интереса хрватског народа на Закон о Судској полицији Републике Српске, број: 01-1182/11.
II
Покретач заштите виталног националног интереса хрватског народа је свих 8 присутних изасланика из Клуба изасланика хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске.
III
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно
Број: 03.2-4-33/11                                                  ПРЕДСЈЕДНИК КЛУБА
Бања Лука, 26.07.2011. год.                                             ХРВАТА
Јосип Јерковић, в.р.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
КЛУБ ХРВАТА
Број: 03.2-4-33/11
Бања Лука, 27.07.2011. године
А М А Н Д М А Н   I
на Закон о Судској полицији Републике Српске, број: 01-1182/11
У чланку 3. ставак 2. ријечи ,,у принципу''  се бришу.
А М А Н Д М А Н  II
У чланку 18. ставак 3. иза ријечи полиције додаје се зарез и сљедећи текст  ,,обавезно водећи рачуна о равноправности службених језика и писама у Републици Српској''.
Образложење
Одлуке о покретању заштите виталног националног интереса на Закон о Судској полицији Републике Српске, број: 01-1182/11.
Клуб Хрвата у Вијећу народа Републике Српске је својом Одлуком бр: 03.2-4-33/11 од 26. српња 2011. године покренуо поступак заштите виталног националног интереса на Закон о Судској полицији Републике Српске бр: 01-1182/11.
Поступак је покренут на основу чланка 70. допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII Устава Републике Српске у којима су дефинирани витални национални интереси конститутивних народа и процедуре у којима се одлучује о заштити тих интереса у законодавној процедури и пред Уставним судом.
АМАНДМАН  I
Предложеним Амандманом I, Клуб Хрвата у Вијећу народа Републике Српске жели успоставити императивнну  норму која се тиче националне структуре запослених у Судској полицији Републике Српске.
У чланку 3. ставак 2. ријечи ,,у принципу'' минимализирају и релативизирају националну структуру запослених у Судској полицији Републике Српске и остављају простор за потпуну једнонационалну заступљеност припадника Судске полиције.
Подсјећамо да је ранији Закон о Судској полици Републике Српске (сл. гл. РС бр. 49/02) осигуравао да укупна национална структура Судске полиције одражава националну структуру становништва Републике Српске.
АМАНДМАН  II
Поменутим чланком 18. дефинирано је да Правилник о изгледу значке и службене исказнице Судске полиције Републике Српске доноси предсједник Врховног суда на приједлог директора Судске полиције, али није уређено на којем језику и писму ће се то радити.
Посљедица тога  је искључива упораба српског језика и ћирилице на значкама и службеним исказницама.  Сматрамо да то није прихватљиво и кад су у питању значке и службене исказнице треба испоштовати уставну одредбу о равноправности језика и писама у Републици Српској.
Пошто су значке и службене исказнице у свим органима Републике Српске: Народној скупштини Републике Српске, Влади, Вијећу народа, припадника полицијских снага, сустава правосуђа( суци у тужиоци) и осталих, урађене на ћириличном и латиничном писму, логично је да и припадници Судске полиције имају значку и службену исказницу као и горе наведени органи.
Амандман има за циљ  јасно и прецизно дефинирати упуте приликом доношења Правилника о изгледу значке и службене исказнице Судске полиције Републике Српске.
Предсједник Клуба Хрвата
Јосип Јерковић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/10 и 34/11), Клуб изасланика из реда хрватског народа је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је усвојила Народна скупштина Републике Српске донио је

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима ЛXXВИИ и ЛXXXИИ и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
И
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о државним становима на којима не постоји станарско право, број: 01-1001/11.
ИИ
О покретању овог поступка одлучили су свих осам делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
ИИИ
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-47/11
Бања Лука, 04.07.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима ЛXXВИИ и ЛXXXИИ и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
И
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о приватизацији државних станова, број: 01-1000/11.
ИИ
О покретању овог поступка одлучили су свих осам делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
ИИИ
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-46/11
Бања Лука, 04.07.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио