На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/10 и 34/11), Клуб изасланика из реда хрватског народа је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је усвојила Народна скупштина Републике Српске донио је
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА ХРВАТСКОГ НАРОДА
I
Покреће се питање заштите виталног националног интереса хрватског народа на Закон о Судској полицији Републике Српске, број: 01-1182/11.
II
Покретач заштите виталног националног интереса хрватског народа је свих 8 присутних изасланика из Клуба изасланика хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске.
III
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно
Број: 03.2-4-33/11                                                  ПРЕДСЈЕДНИК КЛУБА
Бања Лука, 26.07.2011. год.                                             ХРВАТА
Јосип Јерковић, в.р.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
КЛУБ ХРВАТА
Број: 03.2-4-33/11
Бања Лука, 27.07.2011. године
А М А Н Д М А Н   I
на Закон о Судској полицији Републике Српске, број: 01-1182/11
У чланку 3. ставак 2. ријечи ,,у принципу''  се бришу.
А М А Н Д М А Н  II
У чланку 18. ставак 3. иза ријечи полиције додаје се зарез и сљедећи текст  ,,обавезно водећи рачуна о равноправности службених језика и писама у Републици Српској''.
Образложење
Одлуке о покретању заштите виталног националног интереса на Закон о Судској полицији Републике Српске, број: 01-1182/11.
Клуб Хрвата у Вијећу народа Републике Српске је својом Одлуком бр: 03.2-4-33/11 од 26. српња 2011. године покренуо поступак заштите виталног националног интереса на Закон о Судској полицији Републике Српске бр: 01-1182/11.
Поступак је покренут на основу чланка 70. допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII Устава Републике Српске у којима су дефинирани витални национални интереси конститутивних народа и процедуре у којима се одлучује о заштити тих интереса у законодавној процедури и пред Уставним судом.
АМАНДМАН  I
Предложеним Амандманом I, Клуб Хрвата у Вијећу народа Републике Српске жели успоставити императивнну  норму која се тиче националне структуре запослених у Судској полицији Републике Српске.
У чланку 3. ставак 2. ријечи ,,у принципу'' минимализирају и релативизирају националну структуру запослених у Судској полицији Републике Српске и остављају простор за потпуну једнонационалну заступљеност припадника Судске полиције.
Подсјећамо да је ранији Закон о Судској полици Републике Српске (сл. гл. РС бр. 49/02) осигуравао да укупна национална структура Судске полиције одражава националну структуру становништва Републике Српске.
АМАНДМАН  II
Поменутим чланком 18. дефинирано је да Правилник о изгледу значке и службене исказнице Судске полиције Републике Српске доноси предсједник Врховног суда на приједлог директора Судске полиције, али није уређено на којем језику и писму ће се то радити.
Посљедица тога  је искључива упораба српског језика и ћирилице на значкама и службеним исказницама.  Сматрамо да то није прихватљиво и кад су у питању значке и службене исказнице треба испоштовати уставну одредбу о равноправности језика и писама у Републици Српској.
Пошто су значке и службене исказнице у свим органима Републике Српске: Народној скупштини Републике Српске, Влади, Вијећу народа, припадника полицијских снага, сустава правосуђа( суци у тужиоци) и осталих, урађене на ћириличном и латиничном писму, логично је да и припадници Судске полиције имају значку и службену исказницу као и горе наведени органи.
Амандман има за циљ  јасно и прецизно дефинирати упуте приликом доношења Правилника о изгледу значке и службене исказнице Судске полиције Републике Српске.
Предсједник Клуба Хрвата
Јосип Јерковић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/10 и 34/11), Клуб изасланика из реда хрватског народа је на сједници одржаној 26.07.2011. године, након разматрања аката које је усвојила Народна скупштина Републике Српске донио је

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима ЛXXВИИ и ЛXXXИИ и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
И
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о државним становима на којима не постоји станарско право, број: 01-1001/11.
ИИ
О покретању овог поступка одлучили су свих осам делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
ИИИ
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-47/11
Бања Лука, 04.07.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима ЛXXВИИ и ЛXXXИИ и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
И
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о приватизацији државних станова, број: 01-1000/11.
ИИ
О покретању овог поступка одлучили су свих осам делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
ИИИ
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-46/11
Бања Лука, 04.07.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима ЛXXВИИ и ЛXXXИИ и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 13.06.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
И
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о празницима Републике Српске, број: 01-889/11.
ИИ
О покретању овог поступка одлучили су сви присутни делегати Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
ИИИ
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-39/11-5
Бања Лука, 13.06.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 13.06.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима ЛXXВИИ и ЛXXXИИ и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 13.06.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
И
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о измјенама и допунама Закона о стварним правима, број: 01-887/11.
ИИ
О покретању овог поступка одлучили су сви присутни делегати Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
ИИИ
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-39/11-4
Бања Лука, 13.06.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 13.06.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио

Вијеће народа Републике Српске

НАЈАВА ЗА СЈЕДНИЦУ KЛУБА ХРВАТА

У сриједу, 10. свибња 2017. године са почетком у 11:00 часова,  одржаће се 50. сједница Kлуба изасланика из реда хрватског народа. (Први кат-стара зграда Владе Републике Српске).

 

Служба Вијећа народа Републике Српске успјешно је израдила План интегритета, а по основу Стратегије за борбу против корупције. Након што је План интегритета Службе Вијећа народа Републике Српске прихваћен од стране Министарства правде Републике Српске за менаџера интегритета Службе Вијећа народ Републике Српске, именован је Никола Вукчевић.

Кабинет генералног секретара Вијећа народа Републике Српске

 

Група студената Правног, Економском, Политичких наука и Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, посјетила је Вијеће народа Републике Срспке.

Вијеће народа Републике Српске
29.11.2016. Саопштење након одржане сједнице заједничке комисије

На 12. сједници Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката одржаној 29. новембра 2016. године ниje пoстигнутa сaглaснoст нa Зaкoн o Дану Републике Српске брoj: 02/1-021-1239/16 од 25. октобра 2016. године и Закључaк у вези Закона о Дану Републике Српске, брoj: 02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године.

Кабинет генералног секретара Вијећа народа Републике Српске
29.11.2016. Саопштење за јавност

Обраћамо вам се поводом информација које су се појавиле у електронским и писаним медијима након одржане Дванаесте сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске, да је радник обезбјеђења Вијећа народа физички напао и избацио из зграде новинара.