Одлука о покретању заштите виталног националног интереса на закон о приватизацији државних станова

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима ЛXXВИИ и ЛXXXИИ и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
И
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о приватизацији државних станова, број: 01-1000/11.
ИИ
О покретању овог поступка одлучили су свих осам делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
ИИИ
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-46/11
Бања Лука, 04.07.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 04.07.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио


ОДЛУКУО ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА


I

Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о приватизацији државних станова, број: 01-1000/11.  


II

О покретању овог поступка одлучили су свих осам делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.

III


Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.


Број: 03.2-5-46/11Бања Лука, 04.07.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић

 

 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВИЈЕЋЕ НАРОДА

КЛУБ БОШЊАКА

 

Број: 03.2-5-46/11-1

Бања Лука, 06. јули 2011. године

 

АМАНДМАН

на Закон о приватизацији државних станова

 

Амандман  I

У члану 71.мијења се став (1) и гласи:

''(1)  По одредбама овог закона могу да откупе стан и лица која су станарско право стекла до 30. априла 1991. године, а пропустили су да поднесу захтјев за поврат имовине до 29. јула 2001. године.''

 

У члану 71. додаје се нови став (2) који гласи:

''(2) Лица из става (1) која су пропустила да поднесу захтјев за поврат имовине, односно станарског права до 29. јула 2001. године, могу тај захтјев накнадно поднијети до 30. јуна 2015. године.''

 

Досадашњи став (2) постаје став (3).

 

ПРЕДСЈЕДНИК

КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић