Одлука о покретању заштите виталног националног интереса на закон о празницима Републике Српске

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима ЛXXВИИ и ЛXXXИИ и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 13.06.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
И
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о празницима Републике Српске, број: 01-889/11.
ИИ
О покретању овог поступка одлучили су сви присутни делегати Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
ИИИ
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-39/11-5
Бања Лука, 13.06.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 13.06.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио


ОДЛУКУО ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА


I
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о празницима Републике Српске, број: 01-889/11.  


II
О покретању овог поступка одлучили су сви присутни делегати Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.

III

Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.Број: 03.2-5-39/11-5Бања Лука, 13.06.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                              
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
 КЛУБ БОШЊАКА
Број:03.2-5-39/11-7
Бања Лука,  17. јуни 2011. године
Образложење
Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса у Закону о допунама Закона о празницима Републике Српске.
Клуб Бошњака је својом Одлуком број: 03.2-5-39/11-5 од 13. јуна 2011. године покренуо поступак заштите виталног националног интереса у Закону о допунама Закона о празницима Републике Српске (акт Народне скупштине број: 01-889/11 од 02. јуна 2011. године).
Поступак је покренут на основу члана 70. допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII 
На Устав Републике Српске у којима су дефинисани витални национални интереси конститутивних народа и процедуре у којима се одлучује о заштити тих интереса у законодавној процедури и пред Уставним судом.
Наведеним Законом о измјенама Закона о празницима Републике Српске уводи се још један републички празник: Православна Нова година која се празнује 14. јануара. Клуб Бошњака сматра да се ради о вјерском празнику (вјерски празници одређени у члану 7. Закона о празницима). У циљу поштовања уставног начела равноправности конститутивних народа и грађана и искључења дискриминације, како то одређује члан 1. замјењен Амандманом  LXVII, члан 5. допуњен Амандманом LXIX и члан 10. и 28. Устава Републике Српске, Клуб Бошњака сматра да Закон о празницима треба допунити и са *Муслиманском Хиџретском Новом годином која се обиљежава према исламском календару.
У контексту одређивања вјерских празника може се, са економског аспекта поставити питање није ли довољно што је већ регулисано чланом 7. и 8. Закона о празницима. У смислу наведеног, Клуб Бошњака ће поднијети Амандман да се као празник одреди и Муслиманска Хиџретска Нова година очекујући позитиван исход усаглашавања у Вијећу народа.
                                     
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
______________________________________________________________________
* Напомена: Хиџра, почетак рачунања  муслиманске ере, 622. године н.е. када се Божји посланик Мухамед а.с. преселио из Меке у Медину.


БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
 КЛУБ БОШЊАКА
Број:03.2-5-39/11-8
Бања Лука,  17. јуни 2011. године
Амандмани 
На Закон о допунама Закона о празницима Републике Српске (акт Народне скупштине број: 01-889/11 од 02. јуна 2011. године)
На горе наведени Закон који је изгласала Народна скупштина подносимо слиједеће амандмане:
Амандман I
У члану 1. Закона о допунама Закона о празницима Републике Српске послије тачке "в) Православна Нова година" додаје се нова тачка г) која гласи:
"г) Муслиманска (Хиџеретска) Нова година".
Досадашње тачке г), д), и ђ) постају тачке д), ђ) и ж)
Амандман II
У члану 2. Закона о допунама Закона о празницима додаје се нова тачка г) која гласи:
"г) Муслиманска (Хиџретска) Нова година, по исламском календару".
Досадашње тачке г), д), и ђ) постају тачке д), ђ) и ж)
Образложење
Образложење наведених амандмана садржано је у образложењу наше Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса, ради се о поштивању принципа националне равноправности и једнакости вјерника вјерских заједница у Републици Српској.
Уколико би се у даљем току усаглашавања прихватило да су и Православна Нова година и Муслиманска (Хиџретска) Нова година вјерски празници, као што објашњава сам њихов  назив онда би одговарајуће одредбе требало додати, мутатис мунтандис, у члану 7. и 8. Закона о празницима Републике Српске.
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић