Одлука о покретању поступка застите виталног националног интереса на закон о измјенама допунама закона о стварним правима

На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима ЛXXВИИ и ЛXXXИИ и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 13.06.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
И
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о измјенама и допунама Закона о стварним правима, број: 01-887/11.
ИИ
О покретању овог поступка одлучили су сви присутни делегати Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
ИИИ
Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.
Број: 03.2-5-39/11-4
Бања Лука, 13.06.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић
На основу члана 70. Устава РС допуњеног Амандманима LXXVII и LXXXII и члана 78. и 82. став (1.) Пословника Вијећа народа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 101/10 и 34/11), Клуб Бошњака је на сједници одржаној 13.06.2011. године, након разматрања аката које је изгласала Народна скупштина Републике Српске донио


ОДЛУКУО ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ВИТАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА БОШЊАЧКОГ НАРОДА


I
Покреће се поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о измјенама и допунама Закона о стварним правима, број: 01-887/11.  


II
О покретању овог поступка одлучили су сви присутни делегати Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.

III

Образложење ове Одлуке биће достављено накнадно.


Број: 03.2-5-39/11-4Бања Лука, 13.06.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                              
КЛУБА БОШЊАКА                                                                                              
Мујо Хаџиомеровић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
КЛУБ БОШЊАКА

Број:03.2-5-39/11-6
Бања Лука,  17. јуни 2011. године
Образложење

Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса у Закону о измјенама и допунама Закона о стварним правима.
Клуб Бошњака је својом Одлуком број: 03.2-5-39/11-4 од 13. јуна 2011. године покренуо поступак заштите виталног националног интереса у Закону о измјенама и допунама Закона о стварним правима који је изгласала Народна скупштина Републике Српске  (акт број: 01-887/11 од 02. јуна 2011. године).
Поступак је покренут на основу члана 70. допуњеног Амандманом LXXVII и Амандманом LXXXII у којима су дефинисани витални национални интереси конститутивних народа - процедуре у којима се одлучује о заштити тих интереса у законодавном поступку и пред Уставним судом.
1. Прије свега, Закон о измјенама и допунама Закона о стварним правима полази од суштинских и терминолошких измјена које садржи Закон о катастру Републике Српске, а које се односе на укидање земљишних књига као јавног регистра непокретности и стварних права на њима, те радикалне измјене надлежности, за одлучивање о праву власништва и другим стварним правима преносом надлежности са судова на републички орган управе. Такву измјену надлежности већ смо у процесу расправе о Закону о катастру оцијенили као угрожавање виталног националног интереса бошњачког народа. Осим наведеног Клуб Бошњака је 13. јуна 2011. године поднио Иницијативу Уставном суду Републике Српске да се оцијени уставност Закона о катастру Републике Српске  (Службени гласник РС број: 60/11) и предложио да Уставни суд донесе привремену мјеру којом ће обуставити примјену Закона о катастру до мериторне одлуке Уставног суда. Напомињемо да је Народна скупштина изгласала (02. јуни 2011. године) оспорени Закон о измјенама и допунама Закона о стварним правима прије него је Закон о катастру објављен и ступио на снагу.
2. Одредбама члана 7. оспореног Закона којим се додаје нови члан 330 а "Легализација бесправно изграђених објеката" угрожава се и повређује витални интерес Бошњака (али и Хрвата и других грађана), јер се омогућује стицање власништва легализацијом бесправне градње на градском грађевинском земљишту које је у конкретним околностима власништво протјераног и избјеглог бошњачког становништва. И у овом случају орган управе би доносио рјешење о праву власништва на земљишту у корист градитеља, а на штету власника земљишта. Овим се крши право на имовину Бошњака, загарантовано Уставом Републике Српске, Уставом Босне и Херцеговине и међународним конвенцијама као што је Европска конвенција о људским правима и основним слободама. При томе се врши својеврсна експропријација без обзира на плаћање тржишне цијене земљишта од стране градитеља.
3. Одредбама члана 9. оспореног Закона мијења се члан 346. став 1. и уводи правно правило по којем носиоци права власништва који нису уписани у јавну евиденцију о непокретностима и права на њима" треба да у року од три године покрену поступак за стицање правног основа за упис тих права.  Овом одредбом ограничава се право на имовину и  исто доводи у питање, ако се поступак не би покренуо у наведеном року. Ако нема уписа права власништва (начело конститутивности уписа), таква лица бошњачке националности не би стекле право власништва.
4. Чланом 11. оспореног Закона додаје се нови члан 349. а. "Обавезници реституције којим се прописује да ће обвезник реституције (натуралне или новчане) у поступку реституције бити носилац права власништва који је то право стекао претварањем права управљања, кориштења или располагања на некретнинама у друштвеном односно државном власништву". Као што је познато бројна правна лица (у 100% власништву Републике Српске) налазе се у стечају односно ликвидацији и као таква би стекла право власништва настало из права на друштвеној својини, али се поставља питање да након завршеног стечајног поступка та правна лица остају без имовине и престају постојати, чиме носиоци права на реституцију остају без накнаде (натуралне или новчане). Наравно међу потенцијалним носиоцима права на реституцију има значајан број лица бошњачке националности. У вези са наведеним, поставља се питање ко је обвезник реституције ако је право власништва на непокретности стекла јединица локалне самоуправе, јер је носилац права у друштвеној / државној својини престао да постоји и нема правног сљедника (измијењени члан 324. став 3. Закона).
5. Иако се предметна новела Закона о стварним правима базира на Закону о катастру (чију уставност Уставни суд би требао да оцијени по нашој иницијативи), Клуб Бошњака ће покушати да амандманима измијени релевантне одредбе које се односе на витални национални интерес.
                                                          
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                                           
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВИЈЕЋЕ НАРОДА
 КЛУБ БОШЊАКА
Број:03.2-5-39/11-9
Бања Лука,  17. јуни 2011. године
Амандман I
У члану 7. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, којим се додаје нови члан 330. а., у ставу 1. члана 330. а., послије ријечи "легализације" умјесто тачке ставља се зарез и додају ријечи: "ако су испуњене претпоставке из члана 59. Закона о стварним правима (грађење на туђем земљишту)".
Образложење
Садржано је у образложењу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса (број: 03-2-5-39/11-6 од 17. јуна 2011. године). Несавјестан градитељ не може стећи власништво земљишта на којем гради објекат ако власник није сагласан што детаљно регулише члан 59. Закона о стварним правима.
Амандман II
Члан 9. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима којим се мијења члан 346. Закона: 
                                          "Обавеза укњижбе стварних права"
Члан 346.
(1) Земљишнокњижни носиоци стварних права на непокретностима уписују се у јавну евиденцију о непокретностима по службеној дужности или на захтјев носиоца права према стању у земљишној књизи и другим јавним регистрима.
(2) Ванкњижни носиоци стварних права могу покренути поступак за упис стварних права у погледу непокретности и свих промјена на њима у јавну евиденцију на основу исправа подобних да буду правни основ за упис или одлуке суда.
(3) Носиоци права управљања, коришћења или располагања на непокретностима у друштвеној односно државној својини који нису уписани у јавну евиденцију о непокретностима и права на њима, дужни су да у року од пет година од дана ступања на снагу овог Закона, пред надлежним судом покрену поступак за стицање правног основа за упис права власништва.
(4)  Правобранилаштво Републике Српске дужно је да у року од три године од дана ступања на снагу овог Закона, да покрене поступак за упис неуписаних јавних и општих добара у јавну евиденцију о непокретностима, изузев добара која имају статус државне имовине.
Образложење

Садржано је у образложењу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса. Одређивањем рокова за физичка лица довело би се у питање право власништва.
Амандман III

Амандман на члан 11. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима. Послије члана 349. додаје се нови члан 349. а., који гласи: 
"Обвезници реституције"
Члан 349. а.
(1) Носилац права власништва који је то право стекао претварањем права управљања, коришћења или располагања на непокретностима у друштвеној односно државној својини на основу Закона или његов правни сљедник, биће обвезник натуралне или новчане реституције на тим непокретностима у поступку реституције, уколико посебан закон о реституцији друкчије не одреди.
(2) У случају да је носилац права власништва из става 1. престао постојати у поступку стечаја, ликвидације или по другом правном основу , Република Српска биће обвезник натуралне или новчане реституције.
(3)  У случају из члана 324. став 3. овог Закона, обвезник реституције биће јединица локалне самоуправе која је стекла право власништва на непокретности која се налази на њеној територији.
Образложење

Овај амандман даје већу сигурност потенциалним носиоцима права на реституцију (грађанима бошњачке националности и правним лицима - Исламској вјерској заједници ) у поступку реституције када Закон о реституцији буде донесен.
ПРЕДСЈЕДНИК
КЛУБА БОШЊАКА
Мујо Хаџиомеровић