АКТУЕЛНО

Одлука о додјели уговора за осигурање

Штампа
Објављено 19 јун 2015

Вијеће народа Републике Српске | 19.6.2015. године


На основу члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 39/14,) и препоруке  Комисија за јавне набавке, број: 03.2-332/14-10,  од 15. јануара 2015. године, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске доноси:

 


 

 

О Д Л У К У
о додјели уговора за ЛОТ 1:  „VGT осигурање“ , Филијала Бања Лука, Васе Пелагића 12, 78000 Бања Лука- услугу осигурања моторних возила у власништву Вијећа народа  Републике Српске
за ЛОТ 2 „ БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ , Бањалучка број 8, 76100 Брчко Дистрикт - колективног осигурања запослених у Вијећу народа републике Српске
I
На основу Позива за достављање понуда у оквиру поступка „конкурентски захтјев за достављање понуда“, број: 03.2-316 /14, од  25. децембар 2014. године, који се односио на  набавку услуга осигурања моторних возила у власништву Вијећа народа  Републике Српске  и колективног осигурања запослених у Вијећу народа Републике Српске, проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.
Анализом понуда, те примјеном критеријума „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, Комисија за јавну набавку је актом број: 03.2-316/14-10, од 15.01.2015. године утврдила ранг листу, сходно којој је:
За ЛОТ 1 : првопласирана и најповољнија понуда понуђача „VGT осигурање“ , Филијала Бања Лука, Васе Пелагића 12, 78000 Бања Лука- услугу осигурања моторних возила у власништву Вијећа народа  са цијеном од =  10.131.55 КМ
За ЛОТ 2 : „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ , Бањалучка број 8, 76100 Брчко Дистрикт, са цијеном од 1.425,60 КМ.
Цијенећи наведено уговорни орган доноси одлуку као у диспозитву.
II
По истеку рока за жалбу, односно по окончању поступка по жалби, Уговорни орган ће позвати изабранe понуђачe ради закључивања одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у складу са захтјевима из Тендерске документације и законским прописима који регулишу поступак уговарања.
ПРАВНА ПОУКА:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреду одредби Закона о јавној набавци или подзаконских аката има право, у писаној форми, уложити жалбу на поступак, у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о резултатима, односно од дана када је сазнао за повреду.
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Ранко Карапетровић
О Д Л У К Уо додјели уговора за ЛОТ 1:  „VGT осигурање“ , Филијала Бања Лука, Васе Пелагића 12, 78000 Бања Лука- услугу осигурања моторних возила у власништву Вијећа народа  Републике Српске  за ЛОТ 2 „ БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ , Бањалучка број 8, 76100 Брчко Дистрикт - колективног осигурања запослених у Вијећу народа републике Српске
IНа основу Позива за достављање понуда у оквиру поступка „конкурентски захтјев за достављање понуда“, број: 03.2-316 /14, од  25. децембар 2014. године, који се односио на  набавку услуга осигурања моторних возила у власништву Вијећа народа  Републике Српске  и колективног осигурања запослених у Вијећу народа Републике Српске, проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.Анализом понуда, те примјеном критеријума „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, Комисија за јавну набавку је актом број: 03.2-316/14-10, од 15.01.2015. године утврдила ранг листу, сходно којој је:За ЛОТ 1 : првопласирана и најповољнија понуда понуђача „VGT осигурање“ , Филијала Бања Лука, Васе Пелагића 12, 78000 Бања Лука- услугу осигурања моторних возила у власништву Вијећа народа  са цијеном од =  10.131.55 КМЗа ЛОТ 2 : „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ , Бањалучка број 8, 76100 Брчко Дистрикт, са цијеном од 1.425,60 КМ. Цијенећи наведено уговорни орган доноси одлуку као у диспозитву.

II
По истеку рока за жалбу, односно по окончању поступка по жалби, Уговорни орган ће позвати изабранe понуђачe ради закључивања одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у складу са захтјевима из Тендерске документације и законским прописима који регулишу поступак уговарања.


ПРАВНА ПОУКА:Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреду одредби Закона о јавној набавци или подзаконских аката има право, у писаној форми, уложити жалбу на поступак, у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о резултатима, односно од дана када је сазнао за повреду.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР                                                                                                                                                                                                                                                             Ранко Карапетровић