АКТУЕЛНО

Одлука о додјели уговора за одржавање рачунарске опреме

Штампа
Објављено 15 јун 2015

Вијеће народа Републике Српске | 15.6.2015. године


На основу члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 39/14,) и препоруке  Комисија за јавне набавке, број: 03.2-109 /15-5 од 13. фебуара 2015. године, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске доноси:

 


 

О Д Л У К У


о додјели уговора понуђачу : „BISCOMMERCCE“ , Улица М. Ступара 32, 78 000 Бања Лука, за набавку услуге одржавања рачунара, факс апарата, штампача и копир апарата.


I

На основу Позива за достављање понуда у оквиру поступка „конкурентски захтјев за достављање понуда“, број: 03.2-109/15 од  04. фебруара 2015. године, који се односио на  набавку услуге одржавања рачунара, факс апарата, штампача и копир апарата, проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.

Анализом понуда, те примјеном критеријума „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, Комисија за јавну набавку је актом број број: 03.2-109/15-5 од 13.02. 2015. године утврдила ранг листу, сходно којој је:

првопласирана и најповољнија понуда понуђача : „BISCOMMERCCE“ , Улица М. Ступара 32,

78 000 Бања Лука , са цијеном од =  2.300,22  КМ са ПДВ-ом.

Цијенећи наведено Уговорни орган доноси одлуку као у диспозитву.


II

По истеку рока за жалбу, односно по окончању поступка по жалби, Уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључивања одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у складу са захтјевима из Тендерске документације и законским прописима који регулишу поступак уговарања.


ПРАВНА ПОУКА:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреду одредби Закона о јавној набавци или подзаконских аката има право, у писаној форми, уложити жалбу на поступак у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о резултатима, односно од дана када је сазнао за повреду.ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

 

Ранко Карапетровић