АКТУЕЛНО

Одлука о додјели уговора за набавку горива

Штампа
Објављено 15 јун 2015

Вијеће народа Републике Српске | 15.6.2015. године


На основу члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 39/14,) и препоруке  Комисија за јавне набавке, број: 03.2-10/15-4 од 16. јануара 2015. године, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске доноси:

 


 

О Д Л У К У

о додјели уговора понуђачу  „НЕСТРО ПЕТРОЛ“  а.д. Бања Лука, Улица Краља Алфонса XIII број 9, Бања Лука, за за набавку течних горива еуродизела и бензина.


I

На основу Позива за достављање понуда у оквиру поступка „конкурентски захтјев за достављање понуда“, број: 03.2-10/15 од  05. јануара 2015. године, који се односио на  набавку течних горива еуродизела и бензина, проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.

Анализом понуда, те примјеном критеријума „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, Комисија за јавну набавку је актом број број: 03.2-10/15-4  од 16.01. 2015. године утврдила ранг листу, сходно којој је:

првопласирана и најповољнија понуда понуђача „НЕСТРО ПЕТРОЛ“  а.д. Бања Лука,

са цијеном од =  38.355,47 КМ са ПДВ-ом.

Цијенећи наведено уговорни орган доноси одлуку као у диспозитву.


II

По истеку рока за жалбу, односно по окончању поступка по жалби,  Уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључивања одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у складу са захтјевима из Тендерске документације и законским прописима који регулишу поступак уговарања.


ПРАВНА ПОУКА:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреду одредби Закона о јавној набавци или подзаконских аката има право, у писаној форми, уложити жалбу на поступак у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о резултатима, односно од дана када је сазнао за повреду.ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

 

Ранко Карапетровић