АКТУЕЛНО

Одлука о додјели уговора понуђачу хотел "Босна" смјештај делегата Вијећа народа Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске | 4.6.2015. године


На основу члана 88. И 89. Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 39/14,) и препоруке  Комисија за јавне набавке, број: 03.2-332/14-5  од 05. јануара 2015. Године, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске доноси:

 


 

О Д Л У К У

о додјели уговора понуђачу хотел „ Босна „ смјештај делегата Вијећа народа

Републике Српске


I

На основу Позива за достављање понуда у оквиру поступка „конкурентски захтјев за достављање понуда“, број: 03.2-332 /14 од 26. децембар   2014. године, који се односио на набавку услуга  смјештаја делегата  Вијећа народа Републике Српске, проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.

Анализом понуда, те примјеном критеријума „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, Комисија за јавну набавку је актом број број: 03.2- 332/14-  од 05.01. 2015. године утврдила ранг листу, сходно којој је:

првопласирана и најповољнија понуда понуђачаХотел „ Босна“ Банња Лука, са цијеном од 15.500, 00 КМ са ПДВ.

Цијенећи наведено уговорни орган доноси одлуку као у диспозитву.


II

По окончању поступка за приговор-жалбу, Уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључивања одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у складу са захтјевима из Тендерске документације и законским прописима који регулишу поступак уговарања.


ПРАВНА ПОУКА:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреду одредби Закона о јавној набавци или подзаконских аката има право, у писаној форми, уложити приговор на поступак у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о резултатима, односно од дана када је сазнао за повреду, али не касније од 1 године од дана када је наводна повреда учињена.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

ВИЈЕЋА НАРОДА РС


Ранко Карапетровић